انواع حسابرسان

حسابرسان مستقل

اشخاصی هستند مستقل از واحد مورد رسیدگی که به دعوت صاحبان سهام و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا به حکم قانون انتخاب می شوند و وظیفه آنها اعتباردهی به صورتهای مالی و اظهارنظر نسبت به آنها می باشد و گزارش خود را به دعوت کننده یا هر شخص حقیقی یا حقوقی که او را تعیین نموده است گزارش می دهد.

حسابرسان داخلی

تقریبا هر شرکت بزرگ، یک واحد حسابرسی داخلی دارد که هدف اصلی آن بازرسی و ارزیابی موثر بودن نحوه انجام وظایف محوله به واحدهای گوناگون شرکت است. کارکنان حسابرسی داخلی، زیر نظر کمیته ی حسابرسی هیات مدیره یا مدیر عامل هستند و بخش عمده ای از کار آنها، حسابرسی عملیاتی است. اگر چه این افراد در استخدام واحد مورد رسیدگی هستند و گزارش آنها به مدیریت شرکت ارائه می شود لیکن لازم است مستقل از روسای قسمتها و سایر مدیرانی باشند که کار آنها را بررسی می کنند.

حسابرسان دیوان محاسبات (حسابرسی دولتی)

کار حسابرسان دیوان محاسبات شامل هم حسابرسی رعایت و هم حسابرسی عملیاتی است که در سازمانهای دولتی به منظور تعیین صرف اعتبارات طرح ها با مقاصد از پیش تعیین شده به منظور ارزیابی تاثیر و کارایی طرح های دولتی انجام می پذیرد. حسابرسان دیوان محاسبات، شرکت های طرف قرارداد دولتی را رسیدگی می کنند تا صحت پرداختهای دولت طبق قرارداد را تایید کنند.

ممیزان دارایی (کارشناسان ارشد مالیاتی)

ممیزان مالیاتی به حسابرسی رعایت اظهارنامه های مالیاتی افراد و شرکت ها می پردازند تا انطباق محاسبه درآمد و پرداخت مالیات را با قانون تعیین کنند. به عبارت دیگر وظیفه ممیزان مالیاتی حسابرسی رعایت است.

بازرس قانونی

طبق قانون تجارت، انتخاب بازرس قانونی برای شرکت های سهامی عام الزامی است. بازرس قانونی فردی است که طبق مقررات قانون تجارت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام و تحت شرایط خاص تعیین می شود.

 

 

منبع: کتاب حسابرسی، علیرضا خانی

مطلب پیشنهادی

گزارش حسابرسان

گزارش حسابرس محصول نهایی حسابرسی در رابطه با حسابرسی صورت های مالی یک واحد مورد …