تکنیک تحلیل نقش (Role Analysis Technique)

 این تکنیک جهت روشن نمودن انتظارها و تعهدهای نقش اعضای گروه ها جهت بهبود اثربخشی گروه طراحی شده است. در سازمان ها، هرکدام از افراد دارای نقش خاص که لازمه رفتاری خاص است می باشند. روشRAT بر اساس روشن شدن نقش افراد در گروهها و مشخص شدن انتظاری که اعضای گروه از فرد دارند استوار است و موجب افزایش بازدهی و رضایت متقابل اعضا می شود. این تکنیک برای گروههای جدید قابل استفاده است ولی برای گروههای از قبل ایجاد شده نیز در جایی که ابهام و سردرگمی در نقش وجود دارد نیز قابل استفاده می باشد. در گام اول نقش های عمده به وسیله ایفا کنندگان ارایه شده، وظایف و رفتارهای مربوط به آن به صورت فهرست در اختیار دیگر اعضا قرار می گیرد، خود فرد و دیگر اعضا پس از بحث و گفتگو درباره نقش به توافق می رسند. در گام دوم انتظار دارندگان نقش های عمده از دیگران مطرح می شود و در گام سوم انتظارات سایر اعضای گروه از دارندگان نقش مطرح و پس از بررسی و تبادل نظر توافق کلیه اعضای گروه انجام می شود.

 

مطلب پیشنهادی

مـدیـریـت بـحـران

مدیریت در واقع هنر استفاده از منابع موجود برای نیل به هدفهای مطلوب با حداکثر …