درباره مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک، تلفیق هنر و علم جهت تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به اهداف بلندمدت خود دست یابد و بر هماهنگ کردن مدیریت، بازاریابی، امور مالی، عملیات، تحقیق و توسعه و سیستم های اطلاعات رایانه ای تاکید می کند. مدیریت استراتژیک نوعی تجزیه و تحلیل در خصوص مسایل مهم و برجسته سازمان است که به منظور کنترل منابع و پایش فرصت ها و تهدیدهای خارجی در  پرتو قوت ها و ضعف های داخلی سازمان انجام می شود. مدیریت استراتژیک جهت دهی کلی و فرایند دایمی است که شامل مشخص کردن خط مشی، ماموریت، چشم انداز و سیاست های سازمان است. به طور کلی موضوعاتی چون برنامه ریزی استراتژیک، رصد محیطی و تجزیه و تحلیل صنعت، در مدیریت استراتژیک مطرح می شود.

مطلب پیشنهادی

طوفان فکری

طوفان فکری، یک فن موثر برای حداکثر سازی پتانسیل گروهی است که برای خلق ایده …