دسته بندی وسایل و تجهیزات حفاظت صنعتی

دسته اول

وسایل و تجهیزات انفرادی است که به عنوان وسایل حفاظت انفرادی نام دارد. انواع و اقسام وسایل خصوصی که شخص با حمل و استفاده از آنها خود را در برابر خطرات محفوظ و ایمن نگاه می دارد. مثل سپر جوشکاری، لباس کار، انواع ماسک، جلیقه نجات و …. مواد به کار رفته در این وسایل باید مرغوب و و ویژگیهای آن باید متناسب با نیروی کار و با حداکثر کارایی باشد.

دسته دوم

تجهیزات حفاظتی نصب شده بر روی دستگاههای موجود در محیط کار می باشد. حفاظ ها، پوشش ها و تجهیزات حفاظتی برای جلوگیری از حادثه طراحی شده و بر روی دستگاهها استقرار می یابند. این تجهیزات باید حفاظت را به طور مثبت و کامل تامین نموده و متناسب با ماشین بوده و به طور خودکار با حداقل کوشش و دخالت نیروی کار در منطقه خطرناک، به کار بیفتند. همچنین باعث ایجاد مزاحمت برای نیروی کار نشود و به کمیت و کیفیت تولید ضرری وارد نسازد.

منبع: کتاب اصول سرپرستی سازمان، رسول موسویان

 

مطلب پیشنهادی

سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time )

یک سیستم تولیدی بسیار هماهنگ که در آن تولید و جابه‏ جایی اقلام یا اجرای …