روش دلفی

یکی از فنون تفکر شهودی در خصوص رخدادها و پیش بینی های آن است که نام آن از یک معبد یونانی گرفته شده است. دلفی فرآیندی ساختار یافته برای جمع آوری و طبقه بندی دانش موجود در نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان است که از طریق توزیع پرسشنامه و نظر سنجی در بین افراد و بازخورد کنترل شده پاسخ های دریافتی صورت می گیرد. مسول فرآیند دلفی، پاسخ اعضای گروه را به طور ناشناس و جداگانه مطالعه می کند تا از هرگونه تاثیر جانبی جلوگیری شود. در گذشته به دلیل  دیرکرد پست، گاهی زمان رفت و برگشت پرسش نامه ها آنقدر زیاد می شد که درصدی از پاسخگویان منصرف می شدند اما امروزه با استفاده از رایانه و وسایل ارتباطی راه دور می توان صاحبنظران دنیار را دور هم جمع کرد .

 

مطلب پیشنهادی

مـدیـریـت بـحـران

مدیریت در واقع هنر استفاده از منابع موجود برای نیل به هدفهای مطلوب با حداکثر …