ساختار جدید استانداردهای سیستم مدیریت

سازمان ISO ، ساختار جدید استانداردهای سیستم مدیریت را در قالب پیوست(Annex SL) SL  منتشر نموده است، در این ساختار عناصرعمومی استانداردها در بند ۱۰ ارائه‌شده است. این ده بند بخصوص از بند ۴ به بعد اصول کار هر سیستم مدیریتی می باشد. ساختار جدید استانداردهای مدیریت، به یکپارچه‌سازی سیستم‌های مدیریتی و ممیزی آنها کمک می‌نماید.

ISO، سیستم مدیریت را به‌ عنوان مجموعه‌ای از روش‌های اجرایی، جهت دستیابی سازمان به اهداف مشخص‌شده، تعریف نموده است. استاندارد سیستم مدیریت، مدلی را برای عملیاتی نمودن سیستم مدیریت فراهم می‌نماید .بسیاری از سازمان‌ها بیش از یک استاندارد سیستم مدیریت را استقرار داده و گواهینامه آن را اخذ نموده‌اند که برای اجرای هر یک به‌تنهایی، زمان و منابع زیادی نیاز دارد. بنابراین بهترین راه ممکن ترکیب و یکپارچه‌سازی استانداردهای سیستم مدیریت می‌باشد. با توجه به ساختار متفاوت در الزامات و تعاریف هر یک از استانداردهای مدیریتی، یکپارچه‌سازی و ادغام سیستم‌های مدیریت تاکنون با مشکلات و چالش هایی همراه بوده است. به‌منظور حل این مشکل، پیوست SL توسط سازمان ISO به‌عنوان چارچوبی برای سیستم مدیریت عمومی و ساختاری برای تمام ویرایش جدید یا تجدید نظراستانداردهای سیستم مدیریت می‌باشد. نیازهای خاص صنایع به‌صورت الزامات اضافی در قالب بخش‌های مجزاء، به چارچوب عمومی استاندارد سیستم مدیریت اضافه می‌شود.

چگونه پیوست SL بر سازمان‌ها تأثیر می‌گذارد؟

این ساختار سطح بالا، به منظور اطمینان از سازگاری و ثبات در تمامی ویرایش جدید یا تجدیدنظر استانداردهای سیستم مدیریتی استفاده می‌شود. پیوست SL، سردرگمی، تکرار، مغایرت و سوءتفاهم را دراختلاف بین ساختارهای استانداردهای مدیریت را کاهش می‌دهد. ممیران سیستم مدیریت با پیوست SL ، هسته مرکزی الزامات عمومی را به راحتی در، صنایع مختلف ممیزی می‌نمایند.
تمامی استانداردهای سیستم مدیریت، در آینده براساس پیوست SL، با ساختار سطح بالا یکسان، متن اصلی یکسان همچون تعاریف و اصطلاحات عمومی تدوین می‌شوند. درحالی که ساختار سطح بالا نمی‌تواند تغییر کند، زیر بند عناصر استاندارد و متن خاص می‌تواند به ساختار عمومی پیوست SL اضافه شود. پیوست SL در تمامی استانداردهای سیستم مدیریت بکارگرفته می‌شود نظیر استانداردهای ایزومشخصه های عمومی (PAC) و مشخصات فنی محصول (TS).

ساختار جدید استانداردهای سیستم مدیریت از سال ۲۰۱۵ درتمامی استانداردهای مدیریتی که ایجاد یا تجدیدنظر می‌شوند در نظر گرفته می‌شود. نظیر استاندارد ۹۰۰۱:۲۰۱۵  ISO

 

 

منبع: سایت irantpm

مطلب پیشنهادی

شش سیگما

شش سیگما یک تلاش نظم یافته است که فرآیندهای تکرار شونده سازمان را از نزدیک …