طوفان فکری

طوفان فکری، یک فن موثر برای حداکثر سازی پتانسیل گروهی است که برای خلق ایده هایی که بیشترین امکان موفقیت را دارد تلاش می کند و توسط آلکس اف آسبورن (۱۹۵۳) مطرح شد. در واقع این روش، اقدامی گروهی برای حل یک مشکل از طریق ایجاد سریع راه حل های ممکن جهت انتخاب مناسب ترین آنهاست. در طول نشست رهبر گروه که اغلب از مشاوران حرفه ای است شرکت کنندگان را به ارایه ایده هایی مرتبط با مساله ای که باید حل شود ترغیب می کند. ایده های غیر متعارف نیز مورد استقبال قرار می گیرند و نقد ایده های اکیدا ممنوع است. هدف اصلی جلسه تولید بیشترین ایده های ممکن است. پس از یک یا چند جلسه، نشست ارزیابی می شود و ایده های ارایه شده مورد بررسی قرار می گیرند. روش طوفان فکری امروزه شهرت قبلی خود را ندارد ولی هنوز برای ایجاد انگیزه در کار گروهی و اظهار نظرهای سازنده روشی مناسب است.

 

مطلب پیشنهادی

مـدیـریـت بـحـران

مدیریت در واقع هنر استفاده از منابع موجود برای نیل به هدفهای مطلوب با حداکثر …