چند اصطلاح در حسابداری

ترازآزمایشی

فهرستی از نام و مانده حسابهای دفتر کل است که به منظور آزمون توازن مانده حسابهای دفتر کل تهیه می شود و به عنوان مبنایی برای تهیه صورتهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

اعلامیه بستانکار بانکی

اعلامیه رسید و واریز وجه به حساب بانک می باشد که از طرف بانک برای صاحب حساب ارسال می شود و اساس افزایش حساب بانک صاحب حساب ست. بر این مبنا، بانک شما را به عنوان بستانکار خود شناسایی می کند و شما بر اساس این اعلامیه مانده حساب بانک خود را بدهکار کرده و در واقع مانده حساب بانک در دفاتر خود را افزایش می دهید.

اعلامیه بدهکار بانکی

اعلامیه برداشت و خروج وجه از حساب بانک می باشد که از طرف بانک برای صاحب حساب ارسال می شود که اساس کاهش حساب باانکی صاحب حساب است. براین مبنا بانک شما را بدهکار خود شناسایی می کند و حساب موجودی شما را کاهش می دهد و شما حساب بانک خود را بستانکار کرده و در نتیجه حساب بانک در دفاتر خود را کاهش می دهید.

چکهای معوق

چکهای معوق، چکهای صادره شرکت ها یا اشخاصی می باشد که برای وصول به بانک ارائه نشده باشند. در چنین حالتی شرکت یا شخص چکی را صادر کرده است و به کسی تحویل داده و لیکن دارنده چک به بانک برای وصول وجه مراجعه نکرده است

هزینه های معوق (پرداخت نشده)

معمولا در طول دوره مالی هزینه هایی تحمل می شوند ولی وجوه آنها پرداخت نمی شود که می تواند به دلیل نامشخص بودن مبلغ آن یا هر دلیل دیگری باشد. بر اساس فرض تعهدی و اصل تطابق هزینه ها با درآمدها، هزینه هایی که تحمل پیدا کرده اند ولی وجوه آنها پرداخت نشده، درحسابها شناسایی و مبالغ آنها برآورد می شود و سپس در حسابها نشان داده می شود. به این هزینه ها، هزینه های معوق یا هزینه های ثبت نشده می گویند. هزینه های معوق به عنوان یک نوع بدهی شناسایی می شوند و ماهیت بستانکار دارند. چنانچه بعدا مبلغ برآوردی و مبلغ واقعی اختلاف داشته باشند، عملیات اصلاح حساب صورت می گیرد.

پیش پرداخت هزینه

پیش پرداخت هزینه، پرداخت هرگونه وجه قبل از تحمل هزینه می باشد و به عنوان دارایی ها در حسابها منظور می شود که با ایجاد و تحم هزینه از حساب دارایی ها یعنی پیش پرداخت هزینه کاسته می شود.

حسابهای مختلط

حسابی که قسمتی از مانده پایان دوره آن باید به صورت سود و زیان و قسمت دیگر آن به ترازنامه انتقال یابد، حساب مختلط است. مثل حساب موجودی مواد ط که بخش مصرف نشده آن (موجودی مواد پایان دوره) به عنوان یکی از اقلام دارایی در ترازنامه منعکس می شود و بخش مصرف شده آن (هزینه های مواد مصرفی) به عنوان هزینه تحقق یافته مواد است و نهایتا به صورت سود و زیان منتقل می شود.

 

 

منبع: کتاب حسابداری مالی مقدماتی، شهرام روزبهانی

مطلب پیشنهادی

گزارش حسابرسان

گزارش حسابرس محصول نهایی حسابرسی در رابطه با حسابرسی صورت های مالی یک واحد مورد …