گزارش حسابرسان

گزارش حسابرس محصول نهایی حسابرسی در رابطه با حسابرسی صورت های مالی یک واحد مورد رسیدگی می باشد. حسابرس باید نتایج حاصل از شواهد حسابرسی کسب شده را به عنوان مبنای اظهارنظر درباره صورت های مالی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. بررسی و ارزیابی مزبور مستلزم حصول اطمینان از تهیه صورت های مالی، طبق استانداردهای حسابداری است. گزارش حسابرس باید تصریح کند که صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده اند یا خیر. گزارش حسابرس باید شامل اظهارنظر صریح و کتبی دباره صورت های مالی باشد. همچنین باید شامل اظهار نظر کلی نسبت به صورتهای مالی بوده یا بیانگر این موضوع باشد که نمی توان اظهارنظری ارایه داد. هرگاه نتوان اظهار نظر کلی ارائه داد دلایل آن باید بیان شود. در کلیه مواردی که نام یک حسابرس با صورتهای مالی ارتباط پیدا می کند، گزارش باید به طور صریح بیانگر خصوصیات کار حسابرس و میزان مسئولیتی که او قبول کرده است باشد.اجزای اصلی گزارش حسابرس به ترتیب زیر است:

 1. عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل
 2. مخاطب گزارش:معمولا سهامداران
 3. بند مقدمه شامل:
 • مشخص کردن عناوین صورت های مالی حسابرسی شده
 • مشخص کردن مسئولیت مدیریت واحد مورد رسیدگی و مسئولیت حسابرس
 1. بند دامنه رسیدگی (توصیف نوع و ماهیت حسابرسی) شامل:
 • اشاره به استانداردهای حسابرسی
 • توصیف اهم کارهای انجام شده توسط حسابرس
 1. بند اظهارنظر، حاوی نظر حسابرس درباره صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و رسیدگی های انجام شده
 2. تاریخ گزارش: تاریخ پایان عملیات اجرای حسابرسی است و نباید بیش از تاریخی باشد که صورت های مالی توسط مدیریت، امضا یا تایید می شود.
 3. نشانی حسابرس: غالبا در سربرگ مربوط، گزارش وی درج می شود.
 4. امضای حسابرس

 

منبع: کتاب حسابرسی، علیرضا خانی

مطلب پیشنهادی

انواع گزارش حسابرسی

انواع گزارش حسابرسی در مرحله گزارشگری برای اظهارنظر حسابرسان دو حالت وجود دارد: اظهارنظر درباره …