استانداردهای حسابرسی

استانداردهای حسابرسی

ده استاندارد پذیرفته شده حسابرسی که توسط هیات استانداردهای حسابرسی عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا صادر شده است، سطح مطلوبی از کیفیت را در انجام حسابرسی صورتهای مالی تعیین می کند.

استانداردهای عمومی (صلاحیت فردی حسابرسان)

  1. صلاحیت و آموزش فنی (صلاحیت حرفه ای)
  2. استقلال رای
  3. اعمال مراقبت های حرفه ای

استانداردهای اجرای عملیات (عملیاتی)

  1. برنامه ریزی، نظارت و سرپرستی کارکنان
  2. کسب شناخت کافی از ساختار کنترل داخلی
  3. کسب شواهد کافی و قابل اطمینان به عنوان مبنای اظهارنظر

استانداردهای گزارشگری (محتوای گزارش حسابرسان)

  1. تطابق تهیه صورتهای مالی با اصول پذیرفته شده حسابداری
  2. مشخص ساختن موارد عدم رعایت یکنواختی
  3. افشای اطلاعات
  4. اظهارنظر درباره کلیت صورت های مالی

 

منبع: کتاب حسابرسی، علیرضا خانی

مطلب پیشنهادی

گزارش حسابرسان

گزارش حسابرس محصول نهایی حسابرسی در رابطه با حسابرسی صورت های مالی یک واحد مورد …