بهای تمام شده کالای فروش رفته (در موسسات بازرگانی)

بهای تمام شده کالای فروش رفته از حساب فروش تعیین می شود ولی با حساب فروش اختلاف دارد. یعنی در حساب فروش، مبلغ فروش ثبت می شود و در مفهوم بهای تمام شده کالای فروش رفته، منظور بهای خرید کالایی است که فروش رفته.

مخارجی را که خریدار بابت حمل و تخلیه کالای خریداری شده متحمل می شود معمولا به حساب هزینه حمل کالای خریداری شده منظور می کنند اما نکته قابل توجه، جایگاه حساب هزینه حمل کالای خریداری شده در صورتحساب سود و زیان و نحوه محاسبه کالای آماده فروش می باشد. به این ترتیب که حساب هزینه حمل را به صورت جداگانه به حساب خرید خالص اضافه می کنند و در صورتحساب سود و زیان نیز حساب هزینه حمل در بخش هزینه های عملیاتی نشان داده نمی شود بلکه در بخش بهای تمام شده کالای فروش رفته نمایش داده می شود.

بنابراین:

بهای تمام شده کالای خریداری شده طی دوره = هزینه حمل کالای خریداری شده + خرید خالص

بهای تمام شده موجودی کالای آماده برای فروش = بهای تمام شده کالای خریداری شده طی دوره + موجودی کالای اول دوره

بهای تمام شده کالای فروش رفته = موجودی کالای آماده برای فروش – بهای تمام شده موجودی پایان دوره

سود ناخالص = فروش – بهای تمام شده کالای فروش رفته

این در حالی است که در موسسات خدماتی، محاسبه سود عبارت بود از درآمد منهای هزینه!

 

 

منبع: کتاب حسابداری مالی مقدماتی، شهرام روزبهانی

مطلب پیشنهادی

گزارش حسابرسان

گزارش حسابرس محصول نهایی حسابرسی در رابطه با حسابرسی صورت های مالی یک واحد مورد …