تجزیه و تحلیل روند

 قدیمی ترین، ساده ترین و اغلب مفیدترین فن برای پیش بینی آینده است و به معنای ساده، پیش بینی از روی قراین و درک ناشناخته ها از شناخته شده هاست. به عبارت دیگر به این معناست که تجربه گذشته راهنمای خوبی برای انتظارات آینده است. سیستم تجزیه و تحلیل روند نیازمند جمع آوری اطلاعات از خبرگان و استفاده از بانک اطلاعاتی، مدیریت دانش و سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری می باشد. روند باید به طور جامع دربرگیرنده مسایل باشد، چرخه عمر طولانی از گذشته، حال و آینده را در برگیرد و قدرتی داشته باشد که بتواند آینده را تغییر دهد نه اینکه تاثیر پذیر باشد.

مطلب پیشنهادی

مـدیـریـت بـحـران

مدیریت در واقع هنر استفاده از منابع موجود برای نیل به هدفهای مطلوب با حداکثر …