تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل صورتهای مالی هم برای مدیران شرکت وهم برای ذینفعان بیرونی شرکت مورد استفاده قرار میگیرد. روشهای مختلف تجزیه و تحلیل صورت های مالی عبارتند از: تجزیه وتحلیل افقی (روند)، تجزیه وتحلیل عمودی و تجزیه وتحلیل نسبت های مالی.
در روش تجزیه وتحلیل افقی تغییرات هر یک از اقلام صورتهای مالی طی چند سال مورد بررسی قرار می گیرد.
در روش تجزیه وتحلیل عمودی یکی از اقلام صورت های مالی به عنوان عدد پایه یا ۱۰۰ درنظر گرفته شده و سایر اقلام نسبت به آن سنجیده می شود. درترازنامه عدد پایه جمع دارایی ها و در صورت حساب سود وزیان فروش خالص به عنوان عدد پایه می باشد. مثلا از تقسیم موجودی کالا بر جمع دارایی ها مشخص می شود که چند درصد از دارایی های شرکت به صورت موجودی کالا می باشد

مطلب پیشنهادی

انواع گزارش حسابرسی

انواع گزارش حسابرسی در مرحله گزارشگری برای اظهارنظر حسابرسان دو حالت وجود دارد: اظهارنظر درباره …