تفاوت ارزیابی و ارزشیابی

ارزیابی به بررسی ویژگیهای شخصیتی از نظر هوش، ذکاوت، تعهد، انضباط، وجدان کاری و صفات اخلاقی می پردازد بنابراین ارزیابی شایستگی مصداق می نماید در حالی که ارزشیابی به ارزش گذاری بر عملکرد، وظیفه و کاری که به کارکنان و افراد واگذار شده می پردازد و ارزشیابی عملکرد کارکنان مفهوم می یابد. سنجش منظم و سیستماتیک کار افراد در رابطه با نحوه انجام وظیفه آنها در مشاغل محوله و تعیین پتانسیل موجود در آن ها جهت رشد و بهبود عملکرد کارکنان، ارزیابی شایستگی کارکنان را نتیجه می دهد و به قول معروف هرکس باید خود کلاهش را قاضی کند، در حالی که در فرآیند رسمی آگاه نمودن کارکنان از تشخیص نتایج مثبت و منفی عملکردشان را ارزشیابی عملکرد مصداق می یابد که یکی از مهمترین وظایف سرپرستان است. اگر کارکنان بازتابی درباره عملکرد خود نداشته باشند، یادگیری با بهبود رفتار به میزان کم رخ می دهد. روش های متعددی جهت سنجش عملکرد کارکنان وجود دارد  اما به طور کلی دو عامل بر سودمندی ارزشیابی و اعتبار آن می افزاید که عبارتند از:

  • رسمی بودن ارزشیابی و استاندارد بودن آن
  • منظم و مرتب بودن ارزشیابی و سیستماتیک بودن آن

 

 

منبع: کتاب اصول سرپرستی سازمان، رسول موسویان

مطلب پیشنهادی

مـدیـریـت بـحـران

مدیریت در واقع هنر استفاده از منابع موجود برای نیل به هدفهای مطلوب با حداکثر …