تنزیل اسناد تجاری

تنزیل اسناد تجاری یعنی فروش این اسناد قبل از سررسید به مبلغ کمتر از مبلغ اسمی آنها که به طور اصولی تنزیل کننده اسناد تجاری باید بانک باشد و دریافت کننده وجه این اسناد، دارنده اسناد تجاری یا ذینفع. شخص ذینفع ضمن دریافت وجه از بانک، اسناد را به نفع بانک پشت نویسی می کند. برای محاسبه مبلغ تنزیل اطلاعات زیر لازم است:

  1. مدت تنزیل

عبارت است از فاصله زمانی بین تاریخ تنزیل و سررسید آن. در تعیین مدت تنزیل، روز تنزیل به حساب نمی آید ولی روز سررسید در محاسبه منظور می گردد.

  1. نرخ تنزیل

نرخ تنزیل را می توان بر مبنای توافق و یا بر اساس نرخ تنزیل توسط بانک و یا با توجه به نرخ تورم تعیین کرد.

  1. تعیین مبلغ تنزیل

مدت تنزیل (برحسب سال) * نرخ تنزیل * اصل مبلغ سند تجاری = مبلغ تنزیل

 

نکته: اگر مدت سند تجاری به روز و یا به ماه باشد محاسبه مبلغ تنزیل به صورت زیر خواهد بود:

* نرخ تنزیل * اصل مبلغ سند تجاری = مبلغ تنزیل

* نرخ تنزیل * اصل مبلغ سند تجاری = مبلغ تنزیل

 

در چنین شرایطی، یک حساب جدید به نام “اسناد دریافتنی تنزیل شده” ایجاد می گردد. به این دلیل که شما هنوز از وصول سفته یا سند تجاری تنزیل شده مطمئن نمی باشید و هنوز سررسید سند نرسیده است.

حساب اسناد دریافتنی تنزیل شده نوعی بدهی به حساب می آید و در واقع به جای بستانکار کردن حساب اسناد دریافتنی در زمان تنزیل به کار می رود (به دلیل عدم قطعیت وصول)

اسناد دریافتنی تنزیل شده
+
ثبت زمان سررسید ثبت زمان تنزیل

 

 

منبع: کتاب حسابداری مالی مقدماتی، شهرام روزبهانی

مطلب پیشنهادی

گزارش حسابرسان

گزارش حسابرس محصول نهایی حسابرسی در رابطه با حسابرسی صورت های مالی یک واحد مورد …