توانایی های هفت گانه سرپرستی

مسئولیت ها و توانایی های سرپرستی

سرپرستی کارکنان توانایی های خاصی را می طلبد که مهمترین ابزار سرپرستی می باشند.

  1. توانایی سازماندهی و کارآفرینی

سرپرست اوضاع و شرایط را مطالعه کرده و کارهایی را که باید انجام شود تعیین و کارآفرینی می نماید. در سازماندهی افراد، باید به نوع کار و توانایی کارکنان توجه کرد. تطبیق شرایط کار با کارکنان از موارد ضروری در سازماندهی می باشد.

  1. توانایی انگیزش کارکنان

افراد برای انجام کار نیاز به انگیزه و روحیه دارند. با ایجاد محیط مناسب، کار مطلوب، ارزشیابی شایستگی ها و نظایر آن در افراد، انگیزه مثبت برای فعالیت ایجادکنید. سرپرست بدون انگیزه، هیچگاه در انگیزش کارکنان موفق نخواهد بود.

  1. توانایی ایجاد کار استاندارد شده

سرپرست باید شرایط لازم برای کار کامل برای خود و دیگران را مشخص کرده و از انجام کار ناقص و غیر استاندارد خودداری کند. زیرا با گذشت زمان و عادت کردن به انجام کار غلط، به سختی می توان آن را اصلاح نمود. پس لازم است خصوصیات و شرایط کار استاندارد را برای همه ی کارکنان به روشنی بیان کرد.

  1. توانایی ایجاد شرایط کار جمعی

کار سرپرست یک کار جمعی و گروهی است و هنگامی با موفقیت همراه است که فعالیت ها باید با مشارکت کارکنان انجام گیرد.

  1. توانایی تصمیم گیری

مهمترین کار یک مدیر تصمیم گیری است. لازم است سرپرست قبل از تصمیم گیری در جلسات فعال گروهی از نظریات افراد آگاه شده سپس تصمیم گیری نماید. برای ایجاد همفکری و استفاده ی صحیح از نظرات کارکنان، طراحی نظام پیشنهادات ضرورت می یابد.

  1. توانایی یادگیری روابط موثر

بدون ارتباط موثر نمی توان سرپرستی کرد، توانایی برقرای روابط خوب امری است که نیاز به یادگیری و تمرین دارد.

  1. توانایی برقراری ارتباط موثر با کارکنان

سرپرست بدون بدون برقراری ارتباط موثر نمی تواند کارهای خود را انجام دهد زیرا فعالیت های سازمان منوط به فعالیت های جمعی است. با برقراری روابط انسانی سرپرستان در موقعیت های سازمانی مهمی مثل تصمیم گیری، حل مشکلات و بحران ها و تنش زدایی نقش ایفا می کنند.

مسولیت سه گانه سرپرستان

  1. تولید (مسولیت در برابر سازمان): از لحاظ مقدار، مرغوبیت و هزینه های آن
  2. افراد (مسولیت در برابر کارکنان): از لحاظ انضباط، ایمنی، رفاه و حقوق آنان
  3. دقت (مسولیت در برابر کار): از لحاظ نظم و ترتیب، نگهداری ماشین آلات و …

کار هر سرپرست توسط افرادش به دست می آید. به دست آوردن تولید خوب بدون ایجاد روابط حسنه با افراد و جلب همکاری آنها میسر نخواهد بود. ابتدا باید خواسته های افراد شناسایی گردند سپس راههایی برای پاسخگویی به انتظارات آنها در نظر گرفته شود.

 

 

منبع: کتاب اصول سرپرستی سازمان، رسول موسویان

مطلب پیشنهادی

راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد

راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد   راهنمای گوش دادن صحیح به گوینده نگاه کنید. …