راهنمای تهیه گزارش حفاظت و بهداشت کار

 

یکی از وظیفه های سرپرستان تهیه گزارش ایمنی برای مدیران مافوق می باشد. این گزارش از جهت ارائه چگونگی وضع ایمنی موجود محیط کار و پیشگیری از سوانح اهمیت فراوانی دارد.

 • نوع تولید یا کاری که انجام می دهند را توضیح دهید.
 • مراحل تولید (کار) را ذکر نمایید.
 • آیا کارخانه یا کارگاه دارای مسئول ایمنی و بهداشت کار است.
 • آیا کارخانه دارای کمیت حفاظت و بهداشت کار می باشد.
 • اعضا کمیته بهداشت چند نفر می باشد و مسولیت های آنها چیست.
 • فعالیت های این کمیته را توضیح دهید.
 • فعالیت های قسمت های ایمنی و بهداشت کارخانه را توضیح هید.
 • وضعیت آب آشامیدنی، دستشویی، توالت و … را بنویسید.
 • وضعیت ایمنی و بهداشت غذاخوری کارخانه را توضیح دهید.
 • فعالیت های مرکز بهداشت و نحوه ی ارائه کمک های اولیه آن را بنویسید.
 • وسایل آتش نشانی موجود در قسمت شما چیست.
 • وسایل حفاظت فردی مورد استفاده افرادتان چیست.
 • حفاظت های ماشین آلات و دستگاههای قسمت چگونه انجام می شود.
 • قسمت آتش نشانی و دستگاههای مورد استفاده آن قسمت چگونه آماده به کار می شوند.
 • رعایت اصول ایمنی و بهداشت از طرف افراد و مقررات مربوط در کارخانه چگونه انجام می شود.
 • جزییات نواقص تجهیزات حفاظتی و بهداشتی در کارگاه را بنویسید.
 • کانون ها و مراکز حادثه ساز و خطرناک در کارگاه را دقیقا بنویسید.
 • پیشنهادات خود را جهت رفع نقائص ایمنی و بهداشتی با توجه به امکانات موجود بنویسید.

منبع: کتاب اصول سرپرستی سازمان، رسول موسویان

مطلب پیشنهادی

سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time )

یک سیستم تولیدی بسیار هماهنگ که در آن تولید و جابه‏ جایی اقلام یا اجرای …