راهنمای عملی سرپرستان برای حل بحران ها

راهنمای عملی سرپرستان برای حل بحران ها

 

برای جلب همکاری

خودتان سرمشق باشید.

ایجاد اعتماد کنید.

کاریکنید که محبوب شوید.

نشان دهید که همکاری منافعی را به همراه دارد.

 

برای کم کردن اشکالات مصالح

در مورد طرح ریزی، سفارش کالا، انتخاب مصالح، بازرسی مصالح و انبار کردن مصالح دقت بیشتری مبذول فرمایید.

 

برای اجرای صحیح دستورات

دستور را دقیق، صریح، واضح، کامل و ساده بدهید.

با ملاحظه باشید.

اگر فکر می کنید لازم است، دستور را تکرار کنید.

در صورت لزوم دستور را بنویسید و دنبال کنید

 

برای کم کردن اشکالات لوازم کار

از ماشین آلات و سایر لوازم درست استفاده نمایید.

ماشین آلات و لوازم کار را در فواصل معینی بازرسی کنید.

به متصدیان ماشین ها دستورات لازم را برای حفظ آنها بدهید.

در به کار بردن و میزان کردن درست ماشین آلات مواظب و هوشیار باشد.

 

برای کم کردن غیبت

به موارد غیبت رسیدگی کنید.

با هریک از غایبین منفردا صحبت کنید.

علل غیبت را کشف کنید و تا آنجا که ممکن است در رفع آنها بکوشید.

آنهایی را که زیاد غیبت می کنند تنبیه کنید.

 

برای کم کردن حجم کارهای ناقص

در فواصل کوتاه بازرسی های دقیق تر به عمل آورید.

دستورات بهتری در دسترس کارگران بگذارید.

با دقت بیشتری نظارت کنید.

مطمئن شوید زیر دست می تواند کار محوله را انجام دهد.

 

 

منبع: کتاب اصول سرپرستی سازمان، رسول موسویان

 

مطلب پیشنهادی

نمودار بارچارت هانری ال. گانت

گانت، نظریه پاداش و تشویق تیلور را مورد بررسی مجدد قرار داد و نظریه “پرداخت …