سناریو نویسی

سناریو داستانی توصیفی از بدیل های موجه است که به بخش خاصی از آینده نظر دارد. سناریو ابزاری برای نظم بخشیدن به درک و تصور سازمان از محیط های بدیل آینده است که تصمیم ها ممکن است در هر کدام از آنها به وقوع بپیوندد. سناریو از صنعت سینما وارد دنیای آینده پژوهی شده است.

سناریو نویسی یکی از تکنیک های آینده پژوهی است که جریان سیال ذهن را قابل باور و محقق شدنی می برد. با این روش تصمیم گیران می توانند جنبه های احتمالی نتایج فعالیت هایشان را که مبهم است به روشنی و وضوح دریابند و تصمیم هایی اتخاذ کنند که فراگیرتر بوده و احتمال خطای آن به حداقل برسد. هر سناریو باید بدون ابهام باشد و وضعیت نهایی آن مشخص باشد که بدین منظور می توان از جمله های شرطی اگر چنین کنیم آنگاه چنان خواهد شد استفاده کنیم. از اهداف سناریو نویسی می توان به گسترش تفکر در مورد آینده و تمرکز بر فرآیندهای علی و نقاط تصمیم گیری اشاره کرد.

 

مطلب پیشنهادی

مـدیـریـت بـحـران

مدیریت در واقع هنر استفاده از منابع موجود برای نیل به هدفهای مطلوب با حداکثر …