حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت یک سیستم اطلاعاتی است که اطلاعات مالی و همچنین غیرمالی مربوط را جمع آوری، ثبت، طبقه بندی و تلخیص می کند تا مورد استفاده تصمیم گیرندگان داخلی، به ویژه مدیریت، برای انجام دادن وظایف (بودجه بندی، برنامه ریزی، کنترل و…) و تصمیم گیری های اقتصادی قرار گیرد. حسابداری مدیریت در مقایسه با حسابداری مالی، بر برنامه ریزی و آینده تاکید بیشتری دارد و الزامی به رعایت اصول یا استانداردهای پذیرفته شده حسابداری(GAAP)  ندارد. همچنین از سایر علوم از قبیل مدیریت، اقتصاد، روانشناسی، آمار و ریاضی نیز استفاده می کند. با این وجود، حسابداری مدیریت بسیاری از اطلاعات انتشار یافته حسابداری مالی را به کار می برد و سیستم کاملا مجزایی ندارد و گاهاً از آن به عنوان یک نوع حسابداری صنعتی پیشرفته یاد می شود.