مراحل حسابرسی

به طور کلی انجام کار حسابرسی طی سه مرحله کلی انجام می گردد.

  1. ارزیابی ساختار کنترل های داخلی

یکی از مفاهیم بنیادی در سیستم کنترل داخلی این است که هیچ فرد یا دایره ای نباید به تنهایی عهده دار انجام تمامی مراحل باشد. به این مفهوم تفکیک مسئولیت گویند. حسابرس وظیفه دارد برای انجام برنامه ریزی قبل از رسیدگی ها، سیستم کنترل داخلی صاحبکار را مورد ارزیابی قرار دهد تا بتواند با توجه به نتایج حاصل از این ارزیابی، برنامه حسابرسی اثباتی (آزمون محتوا) را طراحی کند. مراحل این ارزیابی به این شرح است:

  • مطالعه و کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی
  • آزمون صحت ثبت سیستم و آزمایش
  • برآورد نهایی خطر کنترل (ارزیابی اولیه کارایی سیستم کنترل داخلی) و طراحی آزمون های اضافی کنترل ها
  • اجرای آزمون های اضافی کنترل ها (پرسشنامه کنترل های داخلی)
  • برآورد نهایی احتمال خطر کنترل (تعیین نقاط قوت و ضعف سیستم) و طراحی آزمون های محتوا (حجم نمونه مورد رسیدگی جهت حسابرسی نهایی و جمع بندی اطلاعات)
  1. انجام رسیدگی به حساب ها از طریق اجرای برنامه های حسابرسی به منظور اثبات مانده حسابها
  2. نتیجه گیری و تلخیص نتایج حاصل از رسیدگی و تنظیم گزارش حسابرسی همراه با ارائه اظهارنظر حرفه ای در مورد کلیت صورت های مالی

 

منبع: کتاب حسابرسی، علیرضا خانی

مطلب پیشنهادی

گزارش حسابرسان

گزارش حسابرس محصول نهایی حسابرسی در رابطه با حسابرسی صورت های مالی یک واحد مورد …