مطالبات مشکوک الوصول

گاهی بدهکاران قادر به بازپرداخت بدهی خود نیستند به همین دلیل در حسابداری یک دیدگاه محافظه کارانه وجود دارد که سعی می کند مطالباتی را که به وصول آنها مشکوک بوده را شناسایی کند و ذخیره ای از این بابت در حسابها منظور نماید که به آن دخیره مطالبات مشکوک الوصول (ذخیره م.م) گویند. روشهایی برای تعیین حسابهایی که احتمال وصول آنها کم است، شناسایی شده اند:

  • بررسی کلیه اقلام بدهکاران و سایر مطالبات (بررسی موردی)

در سیستم حسابداری، کلیه اقلام بدهکاران یکی یکی بررسی می شوند و آنهایی را که امکان وصول شدن کمی دارند، شناسایی می گردند. این روش فقط در مواردی مناسب و امکان پذیر است که تعداد بدهکاران محدود باشد.

  • روش تعیین مدت بدهی بدهکاران (تجزیه سنی)

بر این فرض استوار است که تاخیر در پرداخت بدهی از طرف بدهکاران دلیلی بر عدم امکان یا علاقه آنان به واریز بدیهای مذکور می باشد بنابراین بدهکاران به ترتیب تاریخ سررسید پرداخت بدهی مرتب شده و هرچه از زمان پرداخت بدهی آنان بیشتر گذشته باشد، سوخت و غیرقابل وصول بودن آنها بیشتر برآورد خواهد شد.

  • پیش بینی مطالبات مشکوک الوصول به نسبت معینی از مانده حساب بدهکاران (درصدی از مانده حساب بدهکاران)

بر اساس تجارب حاصله از عملیات دو الی سه سال گذشته، نسبت و درصدی از مانده حساب بدهکاران را به عنوان مطالبات مشکوک الوصول آن دوره تلقی مکنند.

  • پیش بینی مطالبات مشکوک الوصول به نسبت معینی از فروش خالص سال یا دوره (درصدی از فروش خالص نسیه)

در این روش نیز درصدی از فروش خالصنسیه بهعنوان مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته می شود.

در پایان دوره مالی با هر روش که مطالبات مشکوک الوصول برآورد شد، حساب “هزینه مطالبات مشکوک الوصول” بدهکار و حساب “ذخیره مطالبات مشکوک الوصول” بستانکار می گردد. باید بدانیم که حساب هزینه مطالبات یک حساب موقت است و به حساب سود و زیان انتقال و بسته خواهد شد در صورتی که حساب ذخیره مطالبات یک حساب دائمی است و با توجه به اینکه ماهیت بستانکار دارد، در ترازنامه به عنوان یک رقم کاهنده در زیر حسابهای دریافتنی (مطالبات) نشان داده می شود.

البته روش دیگری نیز برای برخورد با مطالبات سوخت شدنی وجود دارد و این است که بابت این مطالبات، هزینه و ذخیره ای در حسابها منظور نمی شود ولیکن در زمانی که اطمینان حاصل شد بدهیهای شخص بدهکار قطعا غیرقابل وصول است، “هزینه سوخت مطالبات” شناسایی شده و حساب بدهی ایشان از حسابها حذف می شود. به این روش، روش حذف مستقیم مطالبات سوخت شدنی می گویند.

 

 

منبع: کتاب حسابداری مالی مقدماتی، شهرام روزبهانی

مطلب پیشنهادی

گزارش حسابرسان

گزارش حسابرس محصول نهایی حسابرسی در رابطه با حسابرسی صورت های مالی یک واحد مورد …