منابع چهارگانه مدیریت در سرپرستی

مدیران و سرپرستان برای اداره امور مدیریت و سرپرستی به منابع چهارگانه نیازمندند. کاربرد هریک از این منابع گامی است موثر در مسیر تحقق هدفهای سازمانی.

  • منابع اطلاعاتی: شامل برنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که مدیران بر اساس آن فعالیت سازمان را به پیش می برند.
  • منابع مادی: شامل اشیاء، وسایل، امکانات و تجهیزات مورد نیاز سازمان
  • منابع مالی: شامل بودجه، اعتبارات و سرمایه های مالی سازمان.
  • منابع انسانی: شامل افراد و کارکنان که به عنوان عنصر حیاتی و سرمایه اصلی سازمان محسوب می شوند و جزء مهمترین و اثربخش ترین منابع سازمانی به شمار می روند.

مشکل اساسی اداره امور سازمان ها این است که مدیران و سرپرستان باید منابع چهارگانه انسانی، مالی، مادی، اطلاعاتی که غالبا محدود و ناهماهنگ می باشند را شناخته و آنها را هماهنگ نموده و در جهت تحقق هدفها به کار گیرند. این امر مستلزم کاربرد عناصر فرایند مدیریت نظیر برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، نظارت و کنترل با به کارگیری علم، هنر، تجربه و اخلاق مدیریت است.

 

 

منبع: کتاب اصول سرپرستی سازمان، رسول موسویان

مطلب پیشنهادی

سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time )

یک سیستم تولیدی بسیار هماهنگ که در آن تولید و جابه‏ جایی اقلام یا اجرای …