نسبتهای مالی

به طور کلی نسبت های مالی مهم در چهار گروه طبقه بندی می شوند:
نسبت های نقدینگی :
این نسبت ها نشان دهنده توانایی شرکت در پاسخ گویی به تعهدات کوتاه مدت است.
نسبت های بدهی یا اهرمی:
نشان دهنده توانایی شرکت در بازپرداخت تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت هستند.
نسبت های فعالیت:
بیانگر میزان کارایی استفاده از دارایی ها در جهت ایجاد درآمد و فروش هستند.
نسبت های سود آوری :
نشان دهنده توانایی شرکت در ایجاد سودآوری می باشند

مطلب پیشنهادی

انواع گزارش حسابرسی

انواع گزارش حسابرسی در مرحله گزارشگری برای اظهارنظر حسابرسان دو حالت وجود دارد: اظهارنظر درباره …