نقش نیروی انسانی در سازمان ها از دیدگاه برخی صاحبنظران مدیریت

فردریک وینسلو تیلور با ارایه فلسفه مدیریت علمی، افکار مدیریت پرسنلی را تقویت نمود.

چستر بارنارد معتقد است که هر سازمان دارای هدفی می باشد و این مساله به تنهایی موجب تمایل انسان ها به همکاری نمی شود. مگر اینکه تمامی اعضا هدفهای سازمان را بپذیرند.

التون مایو بنیان گذار نهضت روابط انسانی، بر اهمیت تاکید گروه های غیررسمی در رفتار کارکنان تاکید کرد.

هانری فایول اصولی را برای مدیریت بیان نمود که بسیاری از موارد نمایانگر توجه او به انسان به عنوان یکی از عوامل موثر و کلیدی در اداره امور سازمان است.

لوتر گیولیک یکی از عناصر اصلی واژه ساختگی (POSD CORB) را کارگزینی و به کار گماردن نیروی انسانی می داند.

پیتر دراکر معتقد بود دادن فرصت های مادی به افراد جامعه و رعایت شان مناسب به مقام و وظیفه آنان، ارزشهای انسانی هستند که باید رعایت شوند.

 

 

منبع: کتاب اصول سرپرستی سازمان، رسول موسویان

مطلب پیشنهادی

راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد

راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد   راهنمای گوش دادن صحیح به گوینده نگاه کنید. …