نمودار بارچارت هانری ال. گانت

گانت، نظریه پاداش و تشویق تیلور را مورد بررسی مجدد قرار داد و نظریه “پرداخت دستمزد در مقابل هر قطعه تولید” تیلور را کنار گذاشت . او بیان کرد که کاری که هر روز به کارگر واگذار می شود، اگر کارگر آن کار را به طور کامل انجام دهد مبلغی به عنوان پاداش به او و مبلغی هم به سرپرست وی که در بهتر انجام شدن کار نقش داشته پرداخت شود با این استدلال که این امر موجب ایجاد انگیزه در سرپرست برای آموزش بهتر کارگران در انجام کارها می شود.

همچنین گانت روش “ارزشیابی عملکرد کارگران” را ارائه داد که میزان پیشرفت کارگران روی نموداری تحت عنوان بارچارت مشخص می شد یعنی اگر کارگری وظایف محوله را مطابق استاندارد انجام نداده بود روی نمودار بارچارت با رنگ قرمز مشخص می شد و با این روش میزان کار کارگر ارزیابی می شد.

 

 

منبع: کتاب اصول سرپرستی سازمان، رسول موسویان

مطلب پیشنهادی

راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد

راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد   راهنمای گوش دادن صحیح به گوینده نگاه کنید. …