هزینه های مربوط به موجودیها

برای تجزیه و تحلیل سیستم کنترل موجودی، تشخیص هزینه های موجودی ضروری است. زیرا هدف اصلی مدیریت یک سازمان، از نظر اداره و کنترل موجودی ها، توسعه خط مشی هایی است که در مجموع هزینه های عملیاتی را به حداقل ممکن برساند. لذا مدیران می کوشند که حد مطلوبی از منابع مالی خود را درگیر موجودیها کنند تا تعادلی میان هزینه ها ایجاد شود. در این زمینه باید دو تصمیم اصلی در مورد موجودی کالا اتخاذ کرد:

  • سفارش یا تولید مقدار زیاد کالا و در نتیجه به حداقل رساندن هزینه های تولید یا سفارش کالا.
  • سفارش یا تولید مقدار کمی از کالا و در نتیجه به حداقل رسانیدن هزینه نگهداری کالا در انبار.

به طور کلی تصمیم گیری درباره موجودی ها تحت تاثیر هزینه ها قرار می گیرد و می توان انواع هزینه های مربوط به سفارش خرید و سفارش تولید، ساخت و انواع هزینه های انبار و نگهداری موجودیها را به سه دسته تقسیم کرد:

  • هزینه نگهداری موجودی کالا در انبار یا موسسه
  • هزینه سفارش یا نصب و راه اندازی
  • هزینه کسری یا فقدان

 

 

منبع: کتاب اصول سرپرستی؛ داریوش ترهنده

مطلب پیشنهادی

سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time )

یک سیستم تولیدی بسیار هماهنگ که در آن تولید و جابه‏ جایی اقلام یا اجرای …