چگونه می توان سوانح را پیشگیری نمود؟

 

با رعایت نکات بهداشتی و ایمن نمودن محل کار، روش کار، افراد و کارکنان می توان از بروز حوادث پیشگیری کرد.

محل کار: خطر را در این نقاط جستجو کنید:
·        راهروها و معابر

·        درهای خروجی

·        کف زمین و لبه ها و کناره ها

·        پنجره ها و آینه ها

·        سطح ها

·        دیوارها و سقف ها

·        چفت و بست ها و گیره ها

روش کار: خطر را در این نقاط جستجو کنید:
·        وسایل ضد حریق

·        نگهداری ناقص

·        ابزار ومواد ناقص

·        محل کار ناقص و نامنظم

·        جابجا کردن اشیا

·        وسایل حفاظتی ناقص

·        ماشین آلات و وسایل

·        انبارها

·        بی نظمی و بی نظافتی

·        روشنایی و اتصالات برقی

·        درجه حرارت و تهویه ناقص

کارکنان: اطمینان حاصل کنید که افراد مقررات حفاظتی را می دانند:
·        لباس شخصی و نامناسب

·        رفتار غیر معمول

·        عدم استفاده از وسایل و لباسهای حفاظتی

·        نحوه ی انجام کار و سهل انگاری

نظر به اینکه نیروی انسانی عامل اصلی سوانح می باشد، آگاهی افراد و نظارت بر رفتار آنها از بروز بسیاری از سوانح پیشگیری می کند. آموزش ایمنی به افراد، نظارت بر روش کار آنها و ارائه رفتارهای مناسب در هنگام انجام کار، نقش مهم و تعیین کننده ای در جلوگیری از سانحه بر عهده دارد.

منبع: کتاب اصول سرپرستی سازمان، رسول موسویان

مطلب پیشنهادی

سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time )

یک سیستم تولیدی بسیار هماهنگ که در آن تولید و جابه‏ جایی اقلام یا اجرای …