کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن یا BSC، مخفف Balanced ScoreCard  است که توسط کاپلان و نورتون در سال ۱۹۹۲ توسعه داده شد. BSC، یک ابزار مدیریتی قدرتمند است که شامل چهار جنبه مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری می باشد. BSC، نه تنها به عنوان یک ابزار مدیریتی طراحی شده است بلکه بخشی از یک نگرش کامل تر نسبت به بررسی سازمان و ارائه روشی برای ارزیابی موفقیت کلی سازمان می باشد. مفهوم کارت امتیازی، به فرایند نیل به دیدگاهی مشترک از محیط کسب و کار یک شرکت کمک می کند. همچنین، مبنای جدیدی برای کنترل استراتژیک است. BSC پیشنهاد می کند که سازمان ها از یک سری معیار های متوازن استفاده کنند تا از این طریق مدیران عالی بتوانند یک نگاه کلی از چهار جنبه مهم سازمانی داشته باشند. هدف کارت امتیازی متوازن، تهیه عوامل کلیدی موفقیت کسب و کار برای مدیران و ایجاد همردیفی بین عملکرد و استراتژی کلی سازمان می باشد.

 

 

منیع: پایان نامه کارشناسی ارشد فهیمه چاوشی

مطلب پیشنهادی

مـدیـریـت بـحـران

مدیریت در واقع هنر استفاده از منابع موجود برای نیل به هدفهای مطلوب با حداکثر …