صورتحساب های مالی

صورتحساب سود و زیان

صورت سود و زیان یک صوت مالی است که در آن درآمدها و هزینه های یک موسسه طی یک دوره زمانی معین، خلاصه و با یکدیگر مقابله می شود و به رقم سود یا زیان دوره می انجامد. حسابی را که معمولا در جهت تسهیل کار برای تعیین سود یا زیان استفاده می شود، حساب خلاصه سود و زیان است که مانده حسابهای درآمد و هزینه را به آن انتقال می  دهند و پس از مانده گیری، سود یا زیان مشخص می شود.

سود خالص (زیان خالص) = جمع درآمدها – جمع هزینه ها

 

صورتحساب سرمایه

صورتحساب سسرمایه، تغییرات سرمایه طی دوره را نشان می دهد که درنهایت به سرمایه پایان دوره ختم می شود.

سرمایه در پایان دوره = سرمایه اول دوره + سرمایه گذاری مجدد +/ – سود یا زیان طی دوره – برداشت طی دوره

 

ترازنامه (بیلان)

ترازنامه صورت وضعیت مالی یک موسسه در یک تاریخ معین  و مشخص است که در آن دارایی ها، بدهی ها و سرمایه موسسه منعکس می شود. در ترازنامه تغییرات طی دوره نشان داده نمی شود. در ترازنامه، دارایی ها باید به ترتیب قابلیت تبدیل آنها به وجه نقد مرتب شوند. حسابهای بدهی باید به ترتیب سررسید پرداخت مرتب شوند و در بخش سرمایه، مبلغ سرمایه پایان دوره نشان داده می شود.

 

 

مطلب پیشنهادی

گزارش حسابرسان

گزارش حسابرس محصول نهایی حسابرسی در رابطه با حسابرسی صورت های مالی یک واحد مورد …