ارتباطات و مسولیت های مهم سرپرستی

سرپرستی را باید هنر مدیریت و نوعی رهبری دانست زیرا هنر جلب مشارکت زیردستان برای انجام فعالیت های سازمانی است. سرپرست فردی است که از طریق برقراری ارتباط، فعالیت های سازمان را به وسیله ی زیردستان (نیروی خط مقدم کار و تولید) به انجام می رساند و به طور مستقبم مسولیت هدایت کار و فعالیت کارکنان بلافصل را بر عهده دارند. سرپرستان به عنوان افراد کلیدی و اثربخش پنج مسئولیت خطیر دارند:

  • مسولیت در برابر زیردستان: برای ایجاد نظم و هماهنگی، دادن آموزش، هدایت، راهنمایی، ایجاد انگیزش و …
  • مسولیت در برابر بالادستان: ارائه گزارش کار به مافوق، ایجاد هماهنگی، تحول و نوآوری و پیشبرد امور.
  • مسولیت در برابر همکاران: ایجاد ارتباط و هماهنگی و وحدت رویه با سایر سرپرستان و همکاران.
  • مسولیت در برابر کار: توجه به کمیت (مقدار) کار و کیفیت (مرغوبیت) کار و استانداردها و زمان سنجی کار.
  • مسولیت در برابر محیط کار: ایجاد نظم و ترتیب، نگهداری و کاربرد صحیح ماشین آلات، بهداشت و ایمنی و نظایر آن.

 

منبع: کتاب اصول و سرپرستی سازمان، رسول موسویان

مطلب پیشنهادی

راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد

راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد   راهنمای گوش دادن صحیح به گوینده نگاه کنید. …