بهبود و تحول سازمانی

بهبود سازمانی یا Organization Development، کوششی دوربرد و حمایت شده از طرف مدیران عالی سازمان ها، جهت بهبود فرآیندهای تفکر، تفویض اختیارت، یادگیری و حل مشکلات سازمانی از طریق نوعی مدیریت اثربخش مبتنی بر همکاری گروهی بر پایه فرهنگ سازمانی و با همکاری یک مشاور تسهیل کننده و به کارگیری تئوری و تکنولوژی علوم رفتاری است. هدف OD، افزایش سازگاری بین ساختارها فرآیندها استراتژی افراد و فرهنگ ، ایجاد و خلق راه حل های جدید سازمانی و بهبود ظرفیت خود نوتوانی سازمان می باشد.

مطلب پیشنهادی

مـدیـریـت بـحـران

مدیریت در واقع هنر استفاده از منابع موجود برای نیل به هدفهای مطلوب با حداکثر …