تئوری اقتضایی لارنس و لورش

اساس تئوری بر این است که محیط های بیرونی متفاوت، ساختارهای سازمانی مختلف می طلبند و سازمان های اثربخش تناسب مطلوبی بین ساختار و محیط شان وجود دارد در حالی که سازمان های غیر اثربخش فاقد آن می باشند.

محیط بیرونی جهانی است که سازمان باید در آن عمل کند محیط ها می تواند قطعی و غیر قطعی، قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی و متنوع یا همگون باشد. ساختار سازمان نیز نشان می دهد که کار چگونه تقسیم شده و چگونه گروههای مختلف در سازمان به یکدیگر مرتبط می شوند. ساختار مناسب برای هر سازمان، نسبت به محیطی که در آن عمل می کند، اقتضایی است.

 

مطلب پیشنهادی

مـدیـریـت بـحـران

مدیریت در واقع هنر استفاده از منابع موجود برای نیل به هدفهای مطلوب با حداکثر …