تحلیل ریخت شناسی

این روش، راهی رسمی برای کشف احتمالات در یک فرآیند یا در جریان تولید محصولی تازه است به این ترتیب که کارکردهای اصلی فرآیند تعیین می شوند، ابزارها و روشهای مختلف که بتوان به وسیله آنها هر یک از کارکردهای اصلی را انجام داد فهرست می شوند و ترکیبی از این ابزارها به کار می رود تا فرآیندهای جدیدی بوجود آید. این روش قدرت شناسایی محصولات جدید شرکت های رقیب را دارد و می تواند استراتژی ها و محصولات آتی رقیب را شناسایی و برای مقابله با آنها تصمیم گیری کند.

 

مطلب پیشنهادی

مـدیـریـت بـحـران

مدیریت در واقع هنر استفاده از منابع موجود برای نیل به هدفهای مطلوب با حداکثر …