جلسه رویارویی

یک جلسه یک روزه است که مدیران سراسر سازمان، سلامت سازمان خودشان را مطالعه می کنند و ابزار سریعی برای حل مشکل، افزایش ارتباطات، درگیری و تعهد می باشد به این ترتیب که گروه مدیریت اطلاعاتی درباره مشکلات عمده تهیه نموده، علت ها را تحلیل کرده، جهت تصحیح مشکلات طرح عملی بوجود آورده و یک برنامه برای تکمیل کار درمانی ایجاد می کند. این تکنیک در OD مهم است چون یک راه سریع ساده و معتبراست که داده ها را درخصوص سازمان به دست آورده و برای بهبود سازمانی، طرح های عملی تهیه می کند. این کار زمانی مناسب و ضروری است که گروه مدیریت برای آزمودن کارهای خودش احساس نیاز کند و قصد بهبود سریع داشته باشد و همبستگی برای پیگیری و تعهد برای حل مشکل وجود داشته باشد. مراحل جلسه رویارویی عبارتند از:

  • جوسازی (۴۵ تا ۶۰ دقیقه) ۲- گردآوری اطلاعات (یک ساعت) ۳- مشارکت در اطلاعات (یک ساعت) ۴- تعیین اولویت و برنامه ریزی عملی گروه (یک ساعت و پانزده دقیقه) ۵- تعقیب بلافاصله توسط مدیریت عالی (یک تا سه ساعت) ۶- تجدید نظر (دو ساعت).

 

مطلب پیشنهادی

مـدیـریـت بـحـران

مدیریت در واقع هنر استفاده از منابع موجود برای نیل به هدفهای مطلوب با حداکثر …