راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد

راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد

 

راهنمای گوش دادن صحیح

به گوینده نگاه کنید.

با تکان دادن سر و گرفتن قیافه مناسب گفتار او را تاکید کنید.

از حرکتها و کارهای انحرافی بپرهیزید.

به گوینده نشان دهید که آرزومند شنیدن سخنان او هستید.

پرسشهایی را مطرح کنید.

گفتار اور را تعبیر و تفسیر کنید

سعی کنید حرف او را قطع نکنید

در صحبت زیاده روی نکنید.

جای نقش گوینده و شنونده را به آرامی تغییر دهید.

به شخص یاری دهید تا در سخن گفتن احساس آزادی کند.

 

راهنمای بازخورد صحیح

بر رفتارهای خاص تاکید کنید.

کلی و مبهم سخن نگویید.

شخص خاصی را مورد انتقاد قرار ندهید.

در بازخورد کردن نتایج تنها به هدف توجه کنید.

نتایج را به موقع اعلام کنید.

نسبت به درک نتیجه اعلام شده مطمئن باشید.

نتیجه منفی را به حساب نوعی رفتار بگذارید که گیرنده خبر می تواند آن را کنترل کند.

رک و صریح باشید.

حیثیت و احترام افراد را مراعات کنید.

موضوع را به نحو مطلوب بررسی نمایید.

از قضاوت عجولانه پرهیز نمایید.

 

راهنمای گویش صحیح

پیام را مرور کنید و در مورد آن بیندیشید.

از کلی گویی و بیان عبارت مبهم پرهیز کنید.

صریح و روشن سخن بگویید.

در صحبت کردن زیاده روی نکنید.

آرام و سلیس سخن بگویید.

از به کار بردن واژه ها و عبارات زننده و غیرمحترمانه خودداری کنید.

 

راهنمای نوشتن صحیح

واژه ها و عبارت های ساده به کار ببرید.

واژه های کوتاه و آشنا به کار برید.

از نمونه ها، نگاره ها و تصویرها بهره بگیرید.

بندها و جمله های کوتاه به کار ببرید.

تنها واژه های لازم را به کار ببرید.

از نشانه های دستوری در جای خود استفاده کنید.

از به کار بردن عبارات و جملات غیرمحترمانه پرهیز نمایید.

 

 

منبع: کتاب اصول سرپرستی سازمان، رسول موسویان

 

مطلب پیشنهادی

نمودار بارچارت هانری ال. گانت

گانت، نظریه پاداش و تشویق تیلور را مورد بررسی مجدد قرار داد و نظریه “پرداخت …