روش ام تی ام

روش ام تی ام (Methods – Time Measurment)

تکنیک ام تی ام یکی از فنون اندازه گیری کار، می باشد. ام تی ام تکنیکی است که برای بهسازی روشها و تعیین زمان استاندارد، از طریق شناخت، طبقه بندی و تشریح حرکات مورد نیاز برای انجام شغل و سپس تخصیص ارزشهای زمانی از پیش تعیین شده به این حرکات به کار می رود. برای تعیین زمان استاندارد یک شغل کافی است تا اضافات مجازبه ارزشهای ام تی ام اضافه شود. در استفاده از روش ام تی ام تمام حرکات تحت عناوین زیر طبقه بندی می شوند:

  • دراز کردن دست
  • جابه جایی
  • پیچانیدن
  • فشار وارد کردن
  • گرفتن
  • قرار دادن
  • آزاد کردن
  • جدا کردن
  • حرکات چشم
  • حرکات بدن، ساق پا و پا

برحسب نوع حرکت و شرایط حاکم بر انجام آن، ارزشهای مختلف زمانی به آن تخصیص یافته و در جداولی تنظیم شده است. یعنی واحد سنجش زمان (TMU) برای هر عامل مشاهده و ثبت شده از جدول ام تی ام استخراج می شود سپس واحد سنجش  زمانهای عواملی که همزمان انجام نمی شوند با یکدیگر جمع شده و در نهایت اضافات مجاز به آن افزوده می شود تا زمان استاندارد برای عامل یا فعالیت به دست آید. ین روش علاوه بر تعیین استانداردهای زمانی برای مشاغل جاری کارخانه، امکان محاسبات زمانی لازم برای انجام شغل را قبل از تولید بالفعل فراهم می سازد و در زمینه های برآورد حجم کار، بهسازی، برآوردهای شغل و کمک در طراحی محصول و ابزار کار کمک های موثری به مدیریت می کند.

(TMU= Time Measurment Unit)

منبع: کتاب مدیریت تولید، بابک کاظمی

 

مطلب پیشنهادی

سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time )

یک سیستم تولیدی بسیار هماهنگ که در آن تولید و جابه‏ جایی اقلام یا اجرای …