مدیریت بر مبنای هدف (MBO)

گسترش منطقی هدف گذاری به طور سنتی نام مدیریت بر مبنای هدف را گرفت که گرایش جهت برنامه ریزی، کنترل، ارزیابی کارکنان و عملکرد کلی سیستم است. MBO را به پیتر دراکر نسبت می دهند که معتقد است روشی است که اهداف ملموس، قابل بررسی و قابل اندازه گیری تبیین می کند.  MBO یک سیستم مدیریتی جهت تشخیص و تعیین میزان نیل به اهداف بر اساس زمانبندی است که هر عضو انتظار دارد به آن دست یابد. این روش به تعیین هدف ها و ارزیابی آن ها بر اساس نتایج می پردازد که به بهبود عملکرد سازمانی (به مقدار بیشتر) و رضایت کارکان (کمتر) منتهی می شود. در این روش، همه اهداف حقیقی و مشخص اند، بین مدیران و کارکنان در راه رسیدن به اهداف سازمان توافق و تفاهم دوطرفه در فرآیند تصمیم گیری وجود دارد، یک محدوده زمانی مشخص تعیین می شود که در آن دوره، هدف باید محقق شود و بازخورد انجام کار به صورت دوره ای داده می شود تا هریک از اعضا به طور مستمر از وضعیت خود نسبت به میزان نزدیک شدن به اهداف مطلع گردد.

 

مطلب پیشنهادی

طوفان فکری

طوفان فکری، یک فن موثر برای حداکثر سازی پتانسیل گروهی است که برای خلق ایده …