مدیریت عملیات

مدیریت تولید یعنی تولید کالاها و خدمات مورد نیاز طبق ضوابط تعیین شده. مدیر تولید در امور و عملیات تولیدی در دو زمینه اساسی “طراحی سیستم های تولیدی” و “استقرار و کنترل سیستم های مورد نظر” اخذ تصمیم می کند. مدیر تولید باید طبق برنامه، مشخصات، به مقدار معلوم، در راس موعد معین و با حداقل هزینه، محصولات مورد نظر را تولید کند. امور تولیدی محدود و منحصر به محیط کارخانه با بازده مادی و ملموس نیست. هر سازمانی که دارای دورن داده ها، فعل و انفعالات یا عملیات مختلف و برون داده ها باشد، تابع نظام مدیریت تولید است. فعل وانفعالات و عملیات سازمان دارای جنبه های گوناگون مکانیکی و فیزیکی، شیمیایی، بازرسی و نظارت، طرح ریزی، حمل و نقل و تحویل و تحول مواد، امور مختلف اداری و دفتری و غیره می باشد. همچنین درون داده ها و برون داده ها از هر قبیل می توانند باشند. کاربرد عنوان مدیریت تولید و عملیات به جای عنوان مدیریت تولید نیز بر همین مبنا می باشد چون در سازمان های تولیدی، جریانات، تحولات و عملیاتی صورت می پذیرد که منجر به تغییر و تحول هایی می شود و این تغییر و تحولات صرفا کار بر روی مواد خام و اولیه نیست. دانش مدیریت تولید اندوخته ی با ارزشی برای مدیران و سرپرستان به شمار می آید و قدرت اداره و رهبری امور صنعتی و تجزیه و تحلیل صحیح مسائل مربوطه را به آنها می آموزد و در ترکیب و بهره برداری صحیح ازعوامل تولید به منظور نیل به هدفها به آنها کمک می نماید.

مطلب پیشنهادی

سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time )

یک سیستم تولیدی بسیار هماهنگ که در آن تولید و جابه‏ جایی اقلام یا اجرای …