مفروضات حسابداری

باید بدانید که هر عملی که در حسابداری انجام می دهید، باید مطابق اصول و مفاهیم باشد. مفاهیم بنیادی که زیربنای لازم برای حسابداری موسسات را فراهم می کنند و شالوده سایر مفاهیم و اصول حسابداری می باشند، مفروضات حسابداری نامیده می شوند.

فرض تفکیک شخصیت

منظور از این فرض در نظر گرفتن موجودیت مستقل و هویتی جدا برای موسسه جدا از مالک یا مالکان آن می باشد. یعنی مابین شخصیت حقیقی مالکان موسسات و شخصیت حقوقی موسسه تفکیک قائل شویم و این دو را جدا از هم بدانیم. وجود حساب برداشت در حسابداری گواهی بر این ادعاست که هرچند برداشت توسط مالک موسسه بوده اما با آن مانند شخص بیگانه برخورد و ثبت می شود.

فرض اندازه گیری برحسب واحد پول

از آنجایی که پول وسیله مبادله و مقیاس مشترک اندازه گیری ارزش در کلیه مبادلات اقتصادی است، در حسابداری نیز معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی برحسب واحد پول به عنوان مقیاس مشترک اندازه گیری و سنجیده می شوند و اطلاعات مالی برحسب پول گزارش می شوند.

فرض تداوم فعالیت

در فرض تداوم فعالیت فرض بر این است که موسسات برای یک زمان قابل پیش بینی به فعالیت خود ادامه می دهند یعنی فعالیت های آنها استمرار دارد و قصد تعطیلی یا انحلال آنها وجود ندارد. فرض تداوم فعالیت به معنای دوام وبقای همیشگی یک موسسه نیست بلکه به این معناست که این موضوع قابل پیش بینی است که شرکت به فعالیت خود ادامه خواهد داد و از دارایی ها برای مقاصدی که تحصیل شده اند استفاده و تعهدات به موقع ایفا می شوند. اگر بعد از گذشت چند سال از فعالیت یک موسسه تصمیم به تعطیل یا انحلال آن موسسه گرفته شود به علت از بین رفتن فرض تداوم فعالیت باید از روشهای حسابداری خاصی که متناسب با شرایط انحلال شرکت یا موسسه است، استفاده شود.

فرض دوره مالی

برای آنکه اطلاعات نسبتا دقیقی درباره نتایج عملیات و وضعیت مالی یک موسسه در طول زمان فراهم و گزارش شود، عمر یک موسسه به دوره های زمانی کوتاه و مساوی تقسیم می شود که به معنای پذیرفتن فرض دوره مالی در حسابداری است. عواملی مثل سال تقویمی، قوانین و مقررات مالی، تجارتی، مالیاتی و لزوم مقایسه اطلاعات مالی موسسات مختلف موجب شده که نتایج عملیات و وضعیت مالی موسسات در دوره های یکساله که اصطلاحاً سال مالی نامیده می شود، گزارش شوند.

فرض تعهدی

با در نظر گرفتن فرض تعهدی در حسابداری بدین صورت باید عمل کرد که هزینه را به محض تحمل و درآمد را به محض تحقق شناسایی نمود به این معنی که زمانی هزینه ای متحمل شد حتی اگر وجه آن را پرداخت نشده باشد و یا درآمدی تحقق یافته ولی هنوز وجه آن دریافت نشده، باید در حسابها شناسایی گردند. مثال بارز فرض تعهدی هزینه استهلاک می باشد البته در شناخت تحقق درآمد و تحمل هزینه باید دقت نمود چرا که به طور مثال زمانی که پول بیمه پرداخت می شود ولی هنوز زمان تحمل آن نرسیده است وجه پرداختی به عنوان پیش پرداخت هزینه ها و یک نوع دارایی شناسایی می شود.

 

 

منبع: کتاب حسابداری مالی مقدماتی، شهرام روزبهانی

مطلب پیشنهادی

گزارش حسابرسان

گزارش حسابرس محصول نهایی حسابرسی در رابطه با حسابرسی صورت های مالی یک واحد مورد …