نقشه استراتژی

کارل فون کلازویتس، استراتژیست بزرگ نظامی قرن نوزدهم، بر لزوم وجود چارچوبی برای سازمان دهی تفکر درباره استراتژی تاکید داشت. کارت امتیازی متوازن چارچوبی برای توصیف استراتژی، به منظور خلق ارزش ارائه می دهد. در واقع، نقشه استراتژی عمومی از مدل ساده چهار وجهی کارت امتیازی متوازن پدید آمده است. فارغ از رویکرد مورد استفاده برای تدوین استراتژی ، نقشه استراتژی روشی یکسان و ثابت برای توصیف استراتژی ها ایجاد می کند تا اهداف و معیارها قابل طرح و مدیریت باشند. اگر استراتژی به هریک از عناصر نقشه استراتژی نپردازد، ناقص می شود.

نقشه استراتژی چارچوبی بصری برای یکپارچگی اهداف سازمان در چهار وجه کارت امتیازی متوازن ارائه می دهد. همچنین روابط علی را ترسیم می کند که نتایج مورد انتظار وجه های مشتری و مالی را به عملکرد مطلوب فرایندهای مهم داخلی مرتبط می سازد. به علاوه اینکه، قابلیت های خاص دارایی های نامشهود سازمان  را شناسایی می کند که برای ارائه عملکرد مورد انتظار در فرایندهای کلیدی داخلی ضروری هستند.

 

 

منبع: پایان نامه کارشناسی ارشد فهیمه چاوشی

مطلب پیشنهادی

مـدیـریـت بـحـران

مدیریت در واقع هنر استفاده از منابع موجود برای نیل به هدفهای مطلوب با حداکثر …