حسابداری مدیریت

نسبتهای مالی

به طور کلی نسبت های مالی مهم در چهار گروه طبقه بندی می شوند: نسبت های نقدینگی : این نسبت ها نشان دهنده توانایی شرکت در پاسخ گویی به تعهدات کوتاه مدت است. نسبت های بدهی یا اهرمی: نشان دهنده توانایی شرکت در بازپرداخت تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت …

توضیحات بیشتر »

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل صورتهای مالی هم برای مدیران شرکت وهم برای ذینفعان بیرونی شرکت مورد استفاده قرار میگیرد. روشهای مختلف تجزیه و تحلیل صورت های مالی عبارتند از: تجزیه وتحلیل افقی (روند)، تجزیه وتحلیل عمودی و تجزیه وتحلیل نسبت های مالی. در روش تجزیه وتحلیل افقی تغییرات هر …

توضیحات بیشتر »

ریسک حسابرسی

احتمال خطر (ریسک) حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی صورتهای مالی این است که حسابرس بتواند درباره اینکه صورتهای مالی مزبور از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابرسی تهیه شده است یا خیر، اظهارنظر کند. این اظهارنظر همواره با میزانی از خطر روبه رو است که به آن ریسک حسابرسی …

توضیحات بیشتر »

گزارش حسابرسان

گزارش حسابرس محصول نهایی حسابرسی در رابطه با حسابرسی صورت های مالی یک واحد مورد رسیدگی می باشد. حسابرس باید نتایج حاصل از شواهد حسابرسی کسب شده را به عنوان مبنای اظهارنظر درباره صورت های مالی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. بررسی و ارزیابی مزبور مستلزم حصول اطمینان از …

توضیحات بیشتر »

انواع گزارش حسابرسی

انواع گزارش حسابرسی در مرحله گزارشگری برای اظهارنظر حسابرسان دو حالت وجود دارد: اظهارنظر درباره صورت های مالی امکان پذیر است. که در این صورت سه نوع گزارش ممکن است تهیه گردد. گزارش مقبول (مطلوب، استاندارد، غیرمشروط) گزارش استاندارد مقبول تنها زمانی می تواند که صورتهای مالی طبق اصول پذیرفته …

توضیحات بیشتر »

آزمون های حسابرسی

آزمون های حسابرسی آزمون های حسابرسی مجموعه ای از روش های حسابرسی است که برای اثبات یا رد موضوعی به کار می رود و زمانی که حسابرس حداقل از  یک روش از درون اسناد و مدارک و از یک روش خارج از اسناد و مدارک استفاده می کند اجرای این …

توضیحات بیشتر »

استانداردهای حسابرسی

استانداردهای حسابرسی ده استاندارد پذیرفته شده حسابرسی که توسط هیات استانداردهای حسابرسی عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا صادر شده است، سطح مطلوبی از کیفیت را در انجام حسابرسی صورتهای مالی تعیین می کند. استانداردهای عمومی (صلاحیت فردی حسابرسان) صلاحیت و آموزش فنی (صلاحیت حرفه ای) استقلال رای اعمال مراقبت های …

توضیحات بیشتر »

انواع حسابرسان

حسابرسان مستقل اشخاصی هستند مستقل از واحد مورد رسیدگی که به دعوت صاحبان سهام و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا به حکم قانون انتخاب می شوند و وظیفه آنها اعتباردهی به صورتهای مالی و اظهارنظر نسبت به آنها می باشد و گزارش خود را به دعوت کننده یا …

توضیحات بیشتر »

مراحل حسابرسی

به طور کلی انجام کار حسابرسی طی سه مرحله کلی انجام می گردد. ارزیابی ساختار کنترل های داخلی یکی از مفاهیم بنیادی در سیستم کنترل داخلی این است که هیچ فرد یا دایره ای نباید به تنهایی عهده دار انجام تمامی مراحل باشد. به این مفهوم تفکیک مسئولیت گویند. حسابرس …

توضیحات بیشتر »

انواع حسابرسی

انواع حسابرسی از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی حسابرسی صورتهای مالی در حسابرسی صورتهای مالی، هدف تعیین مطابقت نحوه تهیه صورتهای مالی (شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد) با استانداردهای حسابداری است و استفاده کنندگان از آن، مدیریت، سرمایه …

توضیحات بیشتر »