منابع قدرت و ابزارهای سرپرستی

  • قدرت در اجرا

سرپرست باید در به کارگیری زیردستان و قدرت اجرایی فعالیت سازمان از دید و نگرش جامع برخوردار و دارای تفکر وسیع در مسایل سازمانی باشد. مدیران و سرپرستان ضمن داشتن دیدگاه تفکر فلسفی و منطقی باید دارای چهار ویژگی جامع نگری، تعمق، انعطاف پذیری و تعمیم پذیری باشند.

  • قدرت در تجزیه و تحلیل مسایل و حل مشکلات

برای رسیدن به این هدف، شناختن مسایل، جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل آنها برای پیدا کردن بهترین راه حل از میان راه حل ها برای حل مشکل بسیار مهم است.

  • قدرت تعهد و وجدان کاری بین کارکنان

عملکرد یک سرپرست خوب متکی بر صداقت، راستگویی و وجدان کاری اوست. سرپرست باید خود الگویی مثبت در تمام این زمینه ها برای کارکنان و زیردستان باشد.

  • قدرت در تعلیم و تربیت

سرپرست همیشه آموزشگر و تعلیم دهنده است. آموزشگری که آموزش در آن در هر مرحله جنبه ی راهنمایی، ارشاد و هدایت را دارد. آموزش ها فقط خاص آموزش شغلی و سازمانی نیست، بلکه آموزش هایی در زمینه اخلاقیات، اعتقادات، اطلاعات عمومی و … را نیز شامل می گردد.

  • قدرت در ایجاد اعتماد و همکاری

در این زمینه باید با نفوذ در قلوب زیردستان و مدیریت بر دلها و قلب ها و برخورد پسندیده اعتماد دیگران را جلب نمود.

  • قدرت در ایجاد انگیزش در کارکنان

فراهم نمودن فضا و شرایطی که تمایلات شخصی کارکنان را برآورده سازد و افراد را از کشیده شدن به سوی یاس و ناکامی که نتیجه رفتار منفی زیردستان است، برحذر دارد.

  • قدرت در ایجاد ارتباط خوب انسانی

برقراری ارتباط مناسب انسانی در سازمان، ایجاد همدلی و تفاهم، نوع دوستی و وفای ملی از مهمترین مسائلی است که سرپرستان با برقراری روابط صمیمی و حسنه و به عنوان پل ارتباطی بین کارکنان، کارگران و کارمندان با مدیران فرادست می توانند ایجاد کنند.

علاوه بر مهارتهای سه گانه ادراکی، انسانی و فنی، مهارتهای دیگری نیز وجود دارد که دربرگیرنده وظایف خطیر سرپرستی در برقراری ارتباط با کارکنان می باشد و نشان دهنده کارایی یک سرپرست است.

مهارت در رهبری افراد (رهبری اثربخش)

مهارت در بهبود روش کار (مطالعه روابط کار)

مهارت در حفظ و نگهداری افراد در برابر خطرهای محیط کار (ایمنی و بهداشت کار)

مهارت در آموزش افراد (آموزش موثر)

مهارت در نظارت و کنترل افراد.

پیچیده ترین وظیفه مدیر و سرپرست زمانی است که به امر هدایت و رهبری زیردستان می پردازد. سرپرست در نقش رهبری، یک امر پویا با بهره گیری از نفوذ در زیردستان است. وی باید اشتیاق و انگیزش در کارکنان و پیروان برای تحقق هدفهای سازمانی را بوجود آورد.

 

 

منبع: کتاب اصول سرپرستی سازمان، رسول موسویان

 

مطلب پیشنهادی

راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد

راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد   راهنمای گوش دادن صحیح به گوینده نگاه کنید. …