مدیران بدانند

سناریو نویسی

سناریو داستانی توصیفی از بدیل های موجه است که به بخش خاصی از آینده نظر دارد. سناریو ابزاری برای نظم بخشیدن به درک و تصور سازمان از محیط های بدیل آینده است که تصمیم ها ممکن است در هر کدام از آنها به وقوع بپیوندد. سناریو از صنعت سینما وارد …

توضیحات بیشتر »

روش دلفی

یکی از فنون تفکر شهودی در خصوص رخدادها و پیش بینی های آن است که نام آن از یک معبد یونانی گرفته شده است. دلفی فرآیندی ساختار یافته برای جمع آوری و طبقه بندی دانش موجود در نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان است که از طریق توزیع پرسشنامه و …

توضیحات بیشتر »

تکنیک تحلیل نقش (Role Analysis Technique)

 این تکنیک جهت روشن نمودن انتظارها و تعهدهای نقش اعضای گروه ها جهت بهبود اثربخشی گروه طراحی شده است. در سازمان ها، هرکدام از افراد دارای نقش خاص که لازمه رفتاری خاص است می باشند. روشRAT بر اساس روشن شدن نقش افراد در گروهها و مشخص شدن انتظاری که اعضای …

توضیحات بیشتر »

جلسه رویارویی

یک جلسه یک روزه است که مدیران سراسر سازمان، سلامت سازمان خودشان را مطالعه می کنند و ابزار سریعی برای حل مشکل، افزایش ارتباطات، درگیری و تعهد می باشد به این ترتیب که گروه مدیریت اطلاعاتی درباره مشکلات عمده تهیه نموده، علت ها را تحلیل کرده، جهت تصحیح مشکلات طرح …

توضیحات بیشتر »

تئوری اقتضایی لارنس و لورش

اساس تئوری بر این است که محیط های بیرونی متفاوت، ساختارهای سازمانی مختلف می طلبند و سازمان های اثربخش تناسب مطلوبی بین ساختار و محیط شان وجود دارد در حالی که سازمان های غیر اثربخش فاقد آن می باشند. محیط بیرونی جهانی است که سازمان باید در آن عمل کند …

توضیحات بیشتر »

تئوری آشوب

تئوری آشوب نظم در بی نظمی را بیان می کند. در واقع تئوری آشفتگی معتقد است در جهان امروزی بین پدیده ها رابطه خطی وجود ندارد و رویدادها پیوسته، پیچیده، بی نظم و همراه با عدم قطعیت هستند. این نظریه به مطالعه سیستمهای پیچیده کمک می کند و چهار ویژگی …

توضیحات بیشتر »

تحلیل ریخت شناسی

این روش، راهی رسمی برای کشف احتمالات در یک فرآیند یا در جریان تولید محصولی تازه است به این ترتیب که کارکردهای اصلی فرآیند تعیین می شوند، ابزارها و روشهای مختلف که بتوان به وسیله آنها هر یک از کارکردهای اصلی را انجام داد فهرست می شوند و ترکیبی از …

توضیحات بیشتر »

تجزیه و تحلیل روند

 قدیمی ترین، ساده ترین و اغلب مفیدترین فن برای پیش بینی آینده است و به معنای ساده، پیش بینی از روی قراین و درک ناشناخته ها از شناخته شده هاست. به عبارت دیگر به این معناست که تجربه گذشته راهنمای خوبی برای انتظارات آینده است. سیستم تجزیه و تحلیل روند …

توضیحات بیشتر »

پارادایم آینده نگری

آینده نگری به معنای تبیین و پیش بینی روندهای آینده است. آینده نگری، فرآیند منظم، مشارکتی، و گردآورنده ادراک هایی برای آینده است که چشم اندازی میان مدت تا بلند مدت را با هدف تصمیم گیری به روز و آمادگی اقدامات مشترک فراهم می آورد. پاردایم های اصلی آینده نگری …

توضیحات بیشتر »

بهبود و تحول سازمانی

بهبود سازمانی یا Organization Development، کوششی دوربرد و حمایت شده از طرف مدیران عالی سازمان ها، جهت بهبود فرآیندهای تفکر، تفویض اختیارت، یادگیری و حل مشکلات سازمانی از طریق نوعی مدیریت اثربخش مبتنی بر همکاری گروهی بر پایه فرهنگ سازمانی و با همکاری یک مشاور تسهیل کننده و به کارگیری …

توضیحات بیشتر »